DZZ Đurđevo

PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA

PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

 

1) ZEMLJANI RADOVI

 

Obeležavanje objekta na terenu vrši nadzorni organ sa izvođačem radova. Na osnovu projekta i konfiguracije terena, određuje-usklađuje: dubinu iskopa temelja, vodeći računa da dubina ukopavanja temelja, kako do izrade trotoara tako i posle, ne sme da bude manja od 80 cm (0,8 m).

Izvođač i nadzorni organ utvrđuju nosivost terena i određuju način fundiranja, jer su stope računate na nosivost tla 150 kN/m2 i približno ravan teren.

 

1.Raskrčivanje terena od šiblja, korova i

ostalo.

 

Obračun paušalno. Paušalno = 5 000,00 din

 

 

2.Iskop zemlje II i III kategorije za temelje

ograde. U cenu je uračunat i odvoz viška

zemlje.

 

Obračun po m3 . m3 15,77 x 300.00 = 4 731,00 din

 

 

3.Širok otkop zemlje II i III kategorije, za

temeljnu ploču pećine i jezera. U cenu

je uračunat i odvoz viška zemlje.

 

Obračun po m3 m3 13,40 x 300,00 = 4 020,00 din

 

 

4.Nabavka, dovoz, nasipanje i

razastiranje tampona sloja šljunka

d = 5-10 cm. Ispod temelja ograde i

temeljnih ploča.

 

Obračun po m3 m3 8,70 x 950,00 = 8 265,00 din

 

 

 

ZEMLJANI RADOVI SVEGA: 22 016,00 din

 

2) BETONSKI RADOVI

 

Sve radove izvoditi po propisima za beton i armirani beton. Pre betoniranja armirano-betonskih elemeneta obavezan je pregled armature od stručnog nadzornog organa. Marka i kvalitet betona moraju odgovarati projektu (statičkom proračunu), propisima i JUS-u. Obračun radovapo propisima i građevinskim normama. U cenu po jedinici mere uračunata skela i oplata.

 

1.Nabavka-spravljanje i ugradna betona

MB 20 radi izrade temeljnih stopa i

temeljnih ploča MB 20.

 

Obračun po m3 m3 10.22 x 3 900,00 = 39 858,00 din

 

 

2.Izrada temeljnih zidova, boksa i pomoćnog

objekta betonom MB 20, sa izradom i

ugradnjom odgovarajuće oplate.

 

Obračun po m3 m3 3,98 x 4 400,00 = 17 336,00 din

 

 

3.Nabavka, savijanje, sečenje i ugradnja

armature i armaturne mreže.

 

Obračun po kg

a) glatka armatura Ø6 (80,00 kg)

Ø10 (200,00 kg)

 

kg 280,00 x 70,00 = 19 600,00 din

 

 

 

 

 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI SVEGA: 76 794,00 din

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ZIDARSKI RADOVI

 

Zidarske radove izvoditi u svemu prema projektu, terhničkom opisu, normama, propisima i standardima u pogledu obračuna i kvaliteta. U cenu po jedinici mere uračunati su i svi pomoćni radovi (izrada i demontaza skele i sl.).

 

 

1.Zidanje fasadnih zidova pomoćnog

objekta i boksa giter blokovima

debljine 2o cm , u produženom

cementnom malteru 1 : 2 :6 .

 

Obračun po m3 m3 21.68 x 4 900,00 = 106 232,00 din

 

 

2.Zidanje pregradnih zidova pomoćnog

objekta i boksa punom opekom debljine

12 cm u produženom cementnom

malteru 1 : 2 :6 .

 

Obračun po m3 m3 5,62 x 5 200,00 = 29 224,00 din

 

 

3.Malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih

zidova u produženom cementnom

malteru 1 : 3 : 9 .

 

Obračun po m2 m2 262,34 x 560,00 = 146 910,00 din

 

 

 

 

4.Malterisanje plafonskih površina

sa produženim cementnim

malterom 1 : 3 : 9 .

 

Obračun po m2 m2 35,60 x 580,00 = 20 648,00 din

 

 

 

ZIDARSKI RADOVI SVEGA: 303 014,00 din

 

 

 

 

 

4) IZOLATORSKI RADOVI

 

 

1.Izrada horizontalne hidroizolacije

od jednog sloja '' kondora 4 '' sa

zavarivanjem spojeva i premazivanjem

bitulitom . U cenu je uračunato nabavka

i dovoz materijala .

 

Obračun po m2 42,42 x 420,00 = 17 816,00 din

 

 

 

IZOLATORSKI RADOVI SVEGA: 17 816,00 din

 

 

 

 

 

 

5) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

 

1.Izrada krovne konstrukcije i

pokrivanje iste lesonit pločama .

U cenu je uračunato nabavka

i dovoz materijala .

 

Obračun po m2 horizontalne

projekcije krova. 139,71 x 1180 = 164 857,00 din

 

 

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI SVEGA: 164 857,00 din

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) LIMARSKI RADOVI

 

 

Svi limarski radovi izvode se od pocinkovanog lima d = 0,55 mm , prema standardima i normama u građevinarstvu . U cenu je uračunato nabavka , izrada i montaža na objektu .

 

 

 

 

1.Izrada i montaža horizontalnih oluka

od pocinkovanog lima d = 0,55 mm

razvijene širine 50 cm .

U cenu je uračunato izrada i

montaža oluka .

 

Obračun po m m 31,20 x 460,00 = 14 352,00 din

 

 

2.Odvod i montaža odvodnih vertikalnih

olučnih cevi od pocinkovanog lima

d = 0,55 mm razvijene širine 50 cm .

 

Obračun po m m 6,00 x 510,00 = 3 060,00 din

 

 

3.Opsivanje prozorskih banaka

pocinkovanim limom d = 0,55 mm

razvijene širine 50 cm .

 

Obračun po m m 4,20 x 130,00 = 2 226,00 din

 

 

 

 

LIMARSKI RADOVI SVEGA: 19 638,00 din

 

 

 

 

 

 

 

 

7) KERAMIČARSKI RADOVI

 

 

1.Nabavka i postavljanje zidnih

keramičkih pločica , vrste i boje

po izboru investitora .

 

Obračun po m2 14,40 x 1100 = 15 840,00 din

 

 

2.Nabavka i postavljanje podnih

keramičkih pločica , vrste i boje

po izboru investitora . Pločice

se postavljaju u cementnom malteru

Cenom je obuhvaćena i sokla visine

10 cm .

 

Obračun po m2 2,25 x 1300 = 2 925,00 din

 

 

 

KERAMIČARSKI RADOVI SVEGA: 18 765,00 din

 

 

8) STOLARSKI RADOVI

 

1.Nabavka i ugradnja ulaznih vrata .

 

Obračun po kom . 2 x 8400 = 16 800,00 din

 

 

2.Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata.

 

Obračun po kom . 2 x 5100 = 14 900,00 din

 

 

3.Nabavka i ugradnja prozora.

 

Obračun po kom . 3 x 120 / 140 3600 = 10 800,00 din

1 x 60 / 40 2400 = 2 400,00 din

 

 

 

STOLARSKI RADOVI SVEGA: 44 900,00 din

 

 

9) MOLERSKI RADOVI

 

 

1.Gletovanje plafona i zidova , i bojanje

poludisperzionim bojama u tonu po

izboru investitora , sa svim potrebnim

predradnjama .

 

Obračun po m2 . 147,87 x 140 = 20 702,00 din

 

 

 

MOLERSKI RADOVI SVEGA: 20 702,00 din

 

 

 

 

10) FASADERSKI RADOVI

 

 

1.Bojanje fasade fasadnom bojom

zrnaste strukture u tonu po izboru

investitora . Sa svim potrebnim

predradnjama .

 

Obračun po m2 . 162,04 x 320 = 51 853,00 din

 

 

 

FASADERSKI RADOVI SVEGA: 51 853,00 din

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) BRAVARSKI RADOVI

 

Svi bravarski radovi izvode se od čelika, prema standardima i normama u građevinarstvu. U cenu uračunata: nabavka, izrada i montaža na objektu.

 

 

1.Izrada ograde boksa za pse , od

celicne pocinkovane žice . U

cenu je uračunata nabavka i ugradnja

čeličnih stubova ograde , izrada

ulaznih vrata boksova .

 

Obračun po m 53,40 x 580,00 = 30 972,00 din

 

 

2.Izrada ograde placa od

čelične pocinkovane žice

i čeličnih stubova .

 

Obračun po m 141,36 x 420,00 = 59 372,00 din

 

 

3.Izrada i montaza metalnih

ulaznih vrata i kapije placa .

 

Obračun po kom . 100 / 200 x 18000,00 = 18 000,00 din

400 / 200 x 12000,00 = 12 000,00 din

 

 

BRAVARSKI RADOVI SVEGA: 120 344,00 din

 

 

 

 

12) ZAVRŠNI RADOVI

 

 

 

1.Izrada , nabavka i ugradnja vodovodne

česme .U cenu su uračunate sve potrebne

predradnje kao sto su izrada vodovodne

instalacije do česme i priključenje iste .

 

Obračun kom . 1 x 8200,00 = 8 200,00 din

2.Izrada i povezivanje vodovodne i

kanalizacione mreže u kupatilu i

povezivanje iste na spoljne instalacije

prema datim uslovima .

 

Obračun paušalno. paušalno = 20 000,00 din

 

 

3.Nabavka i ugradnja sanitarnih

elemenata u kupatilu pomoćnog

objekta .

 

Obračun kom . paušalno = 17 000,00 din

 

 

4.Izrada septičke jame za prihvatanje

kanalizacionih otpadnih voda . u

cenu septičke jame su ušli svi zemljani

tesarski , betonski , zidarski i monterski

radovi neophodni za izradu septičke jame .

 

Obračun kom. paušalno = 22 000,00 din

 

 

5.Izrada električnih instalacija i

priključenje istih na spoljne

instalacije prema datim uslovima .

U cenu su uračunate

nabavka i ugradnja svih potrebnih

kablova , utičnica , prekidača i osigurača .

 

Obračun paušalno. paušalno = 36 000,00 din

 

 

 

6.Ozelenjavanje i uređenje zelenih

površina placa . U cenu su uračunate

nabavka i ugradnja rasvete , klupa ,

raznih vrsta sadnica izrada plitkog jezerca

izrada svih staza , ivičnjaka i ogradica na

placu .

 

Obračun paušalno. paušalno = 420 000,00 din

 

 

 

 

ZAVRŠNI RADOVI SVEGA: 523 200,00 din

 

 

 

 

REKAPITULACIA

 

 

 

 

1. ZEMLJANI RADOVI...................................................22 016,00 din

 

2. BETONSKI RADOVI..................................................76 794,00 din

 

3. ZIDARSKI RADOVI..................................................303 014,00 din

 

4. IZOLATORSKI RADOVI.............................................17 816,00 din

 

5. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI..................................164 857,00 din

 

6. LIMARSKI RADOVI....................................................19 638,00 din

 

7. KERAMICARSKI RADOVI...........................................18 765,00 din

 

8. STOLARSKI RADOVI..................................................44 902,00 din

 

9. MOLERSKI RADOVI..................................................20 702,00 din

 

10. FASADERSKI RADOVI................................................51 853,00 din

 

11. BRAVARSKI RADOVI................................................120 344,00 din

 

12. ZAVRŠNI RADOVI....................................................523 200,00 din

 

 

 

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐ. ZANATSKI RADOVI: ...............................................................................1 383 899,00 din