DZZ Đurđevo > Projekti edukacije > Nudimo saradnju školama

Nudimo saradnju školama

 

Imamo kompletna predavanja na temu zaštite životinja i prirode za sve uzraste i različita interesovanja. Za dalje informacije možete se javiti na tel. 064 0797 030 (Orlović Damir)

     PLAN  EDUKACIJE  UČENIKA  OSNOVNIH  ŠKOLA  za školsku 2010/2011 godinu.

Edukaciju sprovode :

  • Nastavnica zaštite životinja Miščević Miroslava

"Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo "

  • Nastavnik zaštite životinja dipl.ing. Orlović Damir

"Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo "

Teme koje se realizuju:

  1. Film: Društva za zaštitu životinja
  2. Značaj životinjskih i biljnih vrsta sa ekološkog aspekta
  3. Uvod u životinjski i biljni svet
  4. Ugrožene vrste životinja
  5. Film: Arhitekte u prirordi
  6. Izumiranje šuma
  7. Uticaj životinja na razvoj dece
  8. Život mačaka
  9. Život pasa
  10. Škola za pse
  11. Kućni ljubimci (kanarinci, ribice kunići, morsko prase i hrčak)
  12. Čudo ptica
  13. Film: Čudesni početci života
  14. Budimo prijatelji životinjama
  15. Dečije viđenje srećnog životnog veka životinja
  16. Film: Avanture pri podizanju mladih
  17. Izlet na salaš u Đurđevo
  18. Bolesti životinja
  19. Briga o životinjama
  20. Regulisanje populacije pasa i mačaka
  21. Bojanke životinjskog carstva
  22. Životinje u cirkusu
  23. Životinje u zarobljeništvu
  24. Zanimljivosti o životinjama
  25. Istraživanje u životnoj sredini
  26. Film: Voda izvor života
  27. Održiv razvoj
  28. Globalne promene klime
  29. Kisele kiše
  30. Ozonske rupe
  31. Globalno zagrevanje
  32. Film: Skriveno Blago-reciklaža
  33. Reciklaža
  34. Alternativni izvori energije
  35. Naša Planeta
  36. Test: Šta smo naučili do sada

Napomena: Sav materijal za rad ( laptop i projektor, propagandni materijal ) radionica i edukacije biće obezbeđen od Društva za zaštitu životinja i prirode Đurđevo.

Autor: Orlović Damir
U Đurđevu, 2010. godine

PLAN RADIONICE "Čuvara prirode" OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2008/2009 godinu


Edukaciju sprovode :

· Nastavnica zaštite životinja Miščević Miroslava

"Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo "

· Nastavnik zaštite životinja Orlović Damir

"Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo "

Teme i radionice koje se realizuju:

Prva radionica:

  • Poseta salašu u Đurđevu
  • Obilazak i upoznavanje salaša.
  • Upoznavanje sa biljnim i životinjskim svetom na salašu.


Druga radionica:

  • Uticaj životinja na razvoj dece
  • Kratko predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor sa učesnicima o izletu.
  • Dogovor oko uređenja vitrine "Čuvara prirode" u holu škole.

Treća radionica:

  • Briga o životinjama i bolesti životinja
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor sa stručnim licima.

Četvrta radionica:

  • Dečije viđenje srećnog životnog veka životinja
  • Predavanje na zadatu temu.

Peta radionica:

  • Životinje u zarobljeništvu
  • Predavanje na zadatu temu.

 

Šesta radionica:

  • Poseta Zoovrtu
  • Upoznavanje na licu mesta sa problemima životinja u kavezima.
  • Razgovor .
  • Donošenje zaključaka.

Sedma radionica:

  • Ugrožene vrste životinja
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor .
  • Donošenje zaključaka.

Osma radionica:

  • Životinje u cirkusu
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Dečiji utisci.

Deveta radionica:

  • "Moje viđenje cirkusa"
  • Literarni i likovni sastavi na zadatu temu.

Deseta radionica:

  • Ozonske rupe
  • Predavanje na zadatu temu.

 

Jedanaesta radionica:

  • Život pasa
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Donošenje zaključaka.

Dvanaesta radionica:

  • Kako zaštititi svog psa
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor sa stručnim licima .
  • Donošenje zaključaka.

Trinaesta radionica:

  • Život mačaka
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor sa stručnim licima iz ove oblasti .
  • Donošenje zaključaka.

Četrnaesta radionica:

  • "Moj kućni ljubimac"
  • Literarni i likovni sastavi na zadatu temu.

 

Petnaesta radionica:

  • Izlet:
  • Upoznavanje na licu mesta sa problemima životinja u kavezima.
  • Razgovor .
  • Donošenje zaključaka.

Šesnaesta radionica:

  • Kontrola populacije napuštenih životinja
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor .
  • Donošenje zaključaka.

Sedamnaesta radionica:

  • Bilten kluba "Čuvari prirode"
  • Izdavanje prvog broja časopisa.

Osamnaesta radionica:

  • Biljke i životinje oko nas
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Donošenje zaključaka.

Devetnaesta radionica:

  • Izlet :
  • Posmatranje biljaka i životinja oko nas.

Dvadeseta radionica:

  • Pisanje sastava na temu biljaka i životinja
  • Pravljenje panoa za školski hol sa likovnim i literarnim radovima.

Dvadestprva radionica:

  • Kisele kiše
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Donošenje zaključaka.

Dvadesetdruga radionica:

  • Stvaranje zelene oaze
  • Uređenje školskog dvorišta i bašte.

Dvadesettreća radionica:

  • Uređenje ormara "Čuvra prirode"
  • Opremanje novinarskog kabineta.

Dvadesetčetvrta radionica:

  • Uređenje životnog prostora životinjama
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor.


Dvadesetpeta radionica:

  • Pas je čovekov najbolji prijatelj
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Pravljenje članaka za časopis i oglasnu tablu.
  • Donošenje zaključaka.

Dvadesetšesta radionica:

  • Moja omiljena životinja
  • Predstavljanje svojih omiljenih životinja putem malih prezentacija od strane učenika.
  • Pravljenje slika, sastava, pesmi .

Dvadesetsedma radionica:

  • Mala škola za pse
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Donošenje zaključaka.


Dvadesetosma radionica:

  • Projekcija filma o psima
  • Razgovor o filmu.
  • Donošenje zaključaka.

Dvadesetdeveta radionica:

  • Bilten kluba "Čuvari prirode"
  • Izdavanje drugog broja časopisa


Trideseta radionica:

  • Izlet :
  • Posmatranje egzotičnih vrsta ptica.

Tridesetprva radionica:

  • Ptice
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor
  • Zaključci.


Tridesetdruga radionica:

  • "Moja omiljena ptica"
  • Crteži na zadatu temu.


Tridesettreća radionica:

  • Projekcija filma "Svet koji nestaje"
  • Razgovor o filmu
  • Donošenje zaključaka


Tridesetčetvrta radionica:

  • Uređenje školskog dvorišta
  • Ozelenjavanje i čišćenje.


Tridesetpeta radionica:

  • Izlet :
  • Posmatranje prirode.
  • Donošenje zaključaka.

Tridesetšesta radionica:

  • Zagađenje voda, vazduha i zemljišta
  • Predavanje na zadatu temu.
  • Razgovor
  • Zaključci.


Tridesetsedma radionica:

  • Pravljenje maski od ekološkog materijala za maskembal
  • Odabir materijala.
  • Pravljenje maski.

Tridesetosma radionica:

  • Pravljenje godišnjeg biltena o radu kluba "Čuvara prirode"
  • Izrada velikih panoa i prezentacija rezultata.
  • Objavljivanje četvrtog broja.

Tridesetdeveta radionica:

  • Žurka pod maskama od ekoloških materijala.

Napomena: Sav materijal za rad ( laptop i projektor, prevoz na izlete, propagandni materijal ) radionica i edukacije biće obezbeđen od Društva za zaštitu životinja i prirode Đurđevo.

Autor: Orlović Damir
U Đurđevu, 2010. godine